Projekt 2018

Projekt w ramach Działania 05.03 Opieka nad dziećmi do lat 3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

Rekrutacja od dnia 25.06.2018  do 13.07.2018

Wyniki rekrutacji do 20.07.2018 r.

Tytuł projektu:

„Utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Szczęśliwe dzieci pracujących Rodziców”

Cel projektu:

Stworzenie w okresie 14 miesięcy trwania projektu warunków dla minimum
10 kobiet lub mężczyzn z miasta i gminy Pruszcz Gdański pozwalających na
podjęcie lub powrót do pracy po przerwie wynikającej z opieki nad
dziećmi do lat 3.

Planowane efekty:

Utworzenie i utrzymanie 10 miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia w
Żłobku Tęczowy Domek nr 1 w Pruszczu Gdańskim.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Karta zgłoszenia
Załączniki

Krótki opis:

Celem jest zwiększone zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie i utrzymanie 10 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku Tęczowy Domek w Pruszczu Gd. przy ul. B.  Malinowskiego. Cele szczegółowe: stworzenie rodzicom dzieci w wieku do lat 3 dogodnych warunków wejścia, powrotu na rynek pracy lub utrzymania zatrudnienia  min. w okresie trwałości projektu. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem niewystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat  3 na terenie gminy miejskiej i wiejskiej Pruszcz Gdański przyczyniający się do utrudnionego powrotu  do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, trudności w utrzymaniu pracy i godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Problem dotyczy w większości kobiet, gdyż głównie na nich spoczywa ciężar opieki nad dzieckiem, co potwierdzają statystyki PUP Gdańsk, GUS/BDL. Jedną z  przyczyn bierności zawodowej w woj. pomorskim są obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu: 15,3% zarejestrowanych bezrobotnych kobiet. Projekt zakłada analizę zapotrzebowania, rekrutację uczestników, promocję projektu, likwidowanie barier równościowych, adaptację pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia, pomocy edukacyjnych i szkolenie. Rezultaty projektu osiągnięte zostaną poprzez utworzenie 10 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania w okresie 1.09.2018 – 31.08.2019 w istniejącej placówce.

Zespół Żłobków Tęczowy Domek – Anna Dwojak

Content | Menu | Access panel

Facebook