Projekt 2016

Projekt w ramach Działania 05.03 Opieka nad dziećmi do lat 3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

„Najmłodsi i ich rodzice ze wsparciem Tęczowego Domku”

Cel projektu:

Stworzenie w okresie 12 miesięcy trwania projektu warunków dla minimum 15 osób z miasta i gminy Pruszcz Gdański pozwalających na podjęcie lub powrót po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3.

Planowane efekty:

Utworzenie i utrzymanie 15 miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia w nowo powstałym Żłobku Tęczowy Domek nr 2 w Pruszczu Gdańskim.

Krótki opis:

Celem projektu „Najmłodsi i ich rodzice ze wsparciem Tęczowego Domku” jest stworzenie w okresie 15 miesięcy trwania projektu warunków dla minimum 15 kobiet z miasta i gminy Pruszcz Gdański pozwalających na podjęcie lub powrót do pracy po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie oraz utrzymanie 15 miejsc opieki nad dziećmi do 3. roku życia w nowo powstałym Żłobku Tęczowy Domek nr 2 w Pruszczu Gdańskim. Realizacja projektu jest odpowiedzią na problem niewystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. na terenie miasta i gminy Pruszcz Gdański, przyczyniający się do utrudnionego powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, a także do trudności w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Problem ten dotyczy w szczególności kobiet, które zewzględów społeczno-kulturowych najczęściej zajmują się dziećmi do ich 3. roku życia, co potwierdzają statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. Rezultaty projektu osiągnięte zostaną poprzez przygotowanie Żłobka Tęczowy Domek nr 2”w Pruszczu Gdańskim do przyjęcia i sprawowania opieki nad 15 dzieci do lat 3. oraz zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania w okresie X 2016 – IX 2017. Miejsca w żłobku zostaną utrzymane przez okres co najmniej 2 lat po zakończeniu realizacji projektu (IX 2019).

Kwota dofinansowania: 

Zespół Żłobków Tęczowy Domek – Anna Dwojak

Content | Menu | Access panel

Facebook